Podaj swój adres email jeżeli chcesz być informowany o aktualnej ofercie firmy OKO-PLAST.

Zakład produkcyjny :
Chrzanów - Bolęcin
ul. Fabryczna 473
tel/fax (+48 32) 613 75 61, 613 75 82

 

Gwarantowana jakość

GWARANCJA

1. Postanowienia ogólne

Obowiązki gwaranta i uprawnienia użytkownika przedmiotu gwarancji ustalone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów nr 328 z dnia 30 maja 1995 roku Dz. U. nr 64 oraz Kodeks Cywilny.

1.1. Użytkownik powinien współdziałać z gwarantem przy wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych w szczególności przez niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej wadzie.
1.2. Gwarant zapewnia uprawnionemu z gwarancji wykonanie wszelkich napraw gwarancyjnych.
1.3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji jest karta gwarancyjna.

2. Okres gwarancji

Gwarancji na stolarkę budowlaną z PCV udziela się uprawnionemu na okres 5 lat od daty zakupu . Gwarant odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji do wysokości wartości zakupionej stolarki.

3. Zakres gwarancji

3.1 Zakresem gwarancji objęte są usterki spowodowane wadami materiałowymi lub fabrycznymi, które zostaną usunięte przez gwaranta poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonego okna na nowe. Decyzja odnośnie sposobu wykonania naprawy zależy od gwaranta. Koszty naprawy nie obciążają uprawnionego z gwarancji.
3.2 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji uprawniony z gwarancji pokrywa wszelkie koszty jakie poniósł gwarant celem wyjaśnienia sprawy. W przypadku odrzucenia reklamacji klientowi przysługuje prawo odwołania się do producenta, który w przypadku braku możliwości uznania roszczeń, może skorzystać za zgodą klienta z opinii biegłych rzeczoznawców budowlanych, których opinii strony zobowiązują się podporządkować. Koszty zaangażowania biegłych, koszty ekspertyzy, jak również koszty producenta w pełni pokrywa strona, której stanowisko jest bezzasadne.

4. Wyłączenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:


5. Obowiązki uprawnionego

Uprawniony jest zobowiązany do:


6. Utrata gwarancji

Uprawniony z gwarancji traci możliwość jej realizacji z powodu:


7. Termin realizacji gwarancji

7.1. Dokonanie naprawy gwarancyjnej ma nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji gwarantowi.
7.2. Termin naprawy lub wymiany może ulec przedłużeniu, w tym przypadku gwarant zawiadomi uprawnionego z gwarancji o zaistniałej przeszkodzie i ustali z uprawnionym termin naprawy lub wymiany.


Po więcej informacji na temat gwarancji zadzwoń pod numer:
tel/fax (032) 613 75 61, 613 75 82.